Ústredný portál verejnej správy

Podávanie návrhu (podnetu) na začatie konania o zosúladenie údajov v obchodnom registri so skutočným právnym stavom

Obchodný register

Popis služby

Služba je určená pre fyzické osoby a podnikateľov. Prostredníctvom služby možno podať návrh (podnet) na začatie konania, ktorým sa má dosiahnuť zhoda medzi zápisom v obchodnom registri a skutočným právnym stavom inak ako na základe návrhu na zápis, zmenu zápisu alebo výmaz údajov. Zapísaná osoba nie je oprávnená na podanie tohto návrhu (podnetu). Služba sa využíva v prípade, ak osoba, ktorej sa zapísané údaje týkajú alebo iná osoba zistí nesúlad medzi údajmi zapísanými v obchodnom registri (napr. z výpisu z OR) a skutočným stavom (napr. nesprávne zapísaný názov ulice pri sídle zapísanej osoby). Pri návrhu sa vyžadujú dokumenty podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou), alebo viacnásobným kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou). Informácie o službe

Prejsť na službu