Ústredný portál verejnej správy

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie FO

Mesto Banská Bystrica (OVM)

Popis služby

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý poskytuje odplatné prechodné ubytovanie. Obce vo svojich VZN ustanovujú konkrétne podrobnosti, najmä náležitosti a lehotu oznamovacej povinnosti platiteľa dane. Informácie o službe

Prejsť na službu