Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o zápis do zoznamu registrácií

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje fyzickej osobe–podnikateľovi alebo právnickej osobe registráciu podľa § 98 zákona o odpadoch č. 79/2015 do zoznamu registrovaných subjektov, ktorý vedú okresné úrady. Ide o registráciu na činnosti: 1. zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov 2. obchodníka 3. sprostredkovateľa 4. prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ktorého ročná kapacita neprevyšuje 100 ton 5. dopravcu odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre vlastnú potrebu 6. dopravcu odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre cudziu potrebu. Registruje sa do 14 dní od začatia vykonávania činnosti a v prípade, ak na túto činnosť nie je potrebný súhlas alebo podľa zákona o odpadoch. Je potrebné sa zaregistrovať pre tie druhy odpadu, ktoré sú predmetom vykonávanej činnosti. 1. Činnosť sa vykonáva na základe voľnej živnosti „Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom“ a/alebo viazanej živnosti „Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom“. 2. Činnosť sa vykonáva na základe voľnej živnosti „Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom“ a/alebo viazanej živnosti „Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom“. 3. Činnosť sa vykonáva na základe voľnej živnosti „Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom“ . V prípade obce, ktorá si plní povinnosti podľa § 81 zákona o odpadoch č. 79/2015 (bez zriadenia právnickej osoby, ako sú napríklad technické služby) uvedená živnosť nie je potrebná. Informácie o službe

Prejsť na službu