Ústredný portál verejnej správy

Zverejňovanie v Obchodnom vestníku, ak ide o oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Popis služby

Koncová služba slúži pre dobrovoľného dražobníka na zverejnenie oznámenia o výsledku dobrovoľnej dražby podľa zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činností (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov. Na základe zaslaného oznámenia Redakcii Obchodného vestníka a Justičnej revue sú údaje zverejnené v Obchodnom vestníku. Na použitie služby je potrebná registrácia a prihlásenie na špecializovanom portáli Obchodného vestníka, alebo prihlásenie prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom (eID karta). Informácie o službe

Prejsť na službu