Ústredný portál verejnej správy

Zverejňovanie v Obchodnom vestníku, ak ide o oznámenie o výplate protiplnenia za akcie na základe uplatnenia práva výkupu

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Popis služby

Koncová služba slúži pre právnické osoby, ktoré vyplácajú protiplnenie za akcie na základe uplatnenia práva výkupu podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov). Na základe zaslaného oznámenia Redakcii Obchodného vestníka a Justičnej revue sú údaje zverejnené v Obchodnom vestníku. Na použitie služby je potrebná registrácia a prihlásenie na špecializovanom portáli Obchodného vestníka, alebo prihlásenie prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom (eID karta). Informácie o službe

Prejsť na službu