Ústredný portál verejnej správy

Zverejňovanie v Obchodnom vestníku, ak ide o výzvu na predloženie listinného cenného papiera na doručiteľa, ak je majiteľ uvedeného cenného papiera v omeškaní s jeho predložením

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Popis služby

Koncová služba slúži pre právnické osoby, ktoré zverejňujú výzvu na predloženie listinného cenného papiera na doručiteľa, ak je majiteľ uvedeného cenného papiera v omeškaní s jeho predložením v Obchodnom vestníku podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov. Na základe zaslaného oznámenia Redakcii Obchodného vestníka a Justičnej revue sú údaje zverejnené v Obchodnom vestníku. Na použitie služby je potrebná registrácia a prihlásenie na špecializovanom portáli Obchodného vestníka, alebo prihlásenie prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom (eID karta). Informácie o službe

Prejsť na službu