Ústredný portál verejnej správy

Doplnenie odoslaného podania pre služby živnostenského registra

Okresný úrad Bardejov

Popis služby

UPOZORNENIE: !!!Služba v pilotnej prevádzke pre Okresný úrad Bardejov. Služba je miestne príslušná!!! Prostredníctvom služby doplnenie odoslaného podania je možné elektronicky doplniť už odoslané podanie v rámci komunikácie so živnostenským úradom. Žiadateľ môže v rámci tohto podania doplniť chýbajúce údaje, príp. opraviť nesprávne vyplnené údaje alebo priložiť chýbajúce, resp. nesprávne prílohy. V rámci tohto podania nie je možné ohlásiť zmeny údajov zapísaných v živnostenskom registri a uvádzaných na doklade o živnostenskom oprávnení. Služba je bezplatná. Služba vyžaduje podpísať formulár a prílohy kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa. Informácie o službe

Prejsť na službu