Ústredný portál verejnej správy

Dodatočné povoľovanie stavby

Mesto Košice (OVM)

Popis služby

Služba umožňuje prihlásenému používateľovi (prihlásenie sa občianskym preukazom s čipom) začať konanie legalizácie čiernej stavby v prípade, že stavebník realizuje výstavbu bez právoplatného stavebného povolenia. Správne konanie sa začína na základe žiadosti stavebníka alebo ho začína stavebný úrad, ak zistí, že na stavbu nebolo vydané stavebné povolenie alebo ak úrad zistí, že stavba nebola realizovaná podľa schválenej projektovej dokumentácie. V tom prípade stavebný úrad vyzve stavebníka, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom a osobitnými predpismi. V rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby stavebný úrad dodatočne povolí už vykonané stavebné práce a určí podmienky na dokončenie stavby alebo nariadi úpravy už realizovanej stavby. V prípade zistenia nelegálnej stavby bude vlastníkovi pozemku automaticky generovaná notifikácia s pripraveným relevantným predvyplneným elektronickým formulárom. Formulár služby nie je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP). Informácie o službe

Prejsť na službu