Ústredný portál verejnej správy

Zverejňovanie aktualít a informačný servis

Mesto Michalovce (OVM)

Popis služby

Informácie, ktorých zverejnenie vyžaduje osobitný predpis, zákon o slobodnom prístupe k informáciám sú vrámci služby zverejňované aby poskytli občanovi čo možno najobsiahlejšiu informáciu. Zverejňujú sa informácie podľa požiadaviek manažmentu azastupiteľstva mesta a obce. Ak sú informácie aktuálne amajú platnosti na konkrétny časový úsek alebo prinášajú zmeny anovinky, mestské časti amesto tieto informácie publikujú na titulných stranách svojich webových sídiel. Informácie o službe

Prejsť na službu