Ústredný portál verejnej správy

Informovanie o životnom prostredí

Mesto Michalovce (OVM)

Popis služby

Životné prostredie v kompetencii mesta sa sústreďuje na aktivity v oblastiach: ochrany prírody, ochrany ovzdušia, nakladania s komunálnym odpadom, v rámci svojej pôsobnosti sa podieľa na ochrane vodných zdrojov Životné prostredie je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je predpokladom ďalšieho ich vývoja. Jeho zložkami sú najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda a organizmy. Z hľadiska funkcie organizmov ho chápeme ako dynamický systém, ktorý človek nevyhnutne používa, ovplyvňuje, ale sa mu tiež prispôsobuje. Informácie o službe

Prejsť na službu