Ústredný portál verejnej správy

Informovanie o uzávierke miestnych komunikácií

Mesto Michalovce (OVM)

Popis služby

Mesto a obec spravuje a udržuje miestne komunikácie I. až IV. triedy. Povoľuje ich uzávierky. Schvaľuje ich dočasné uzatvárania aobmedzenia. Informuje o aktuálnych apripravovaných uzávierkach miestnych komunikácií. Je cestným správnym orgánom. Žiadosti na uzávierku miestnych komunikácií sú delene podľa účelu: Zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie I. až IV. triedy na susedné nehnuteľnosti Pripojenie pozemnej komunikácie na miestnu komunikáciu I. až IV. triedy. Usporiadanie siete miestnych komunikácií I. až IV. triedy Uzávierka, obchádzka, odklon pre miestnu komunikáciu I až IV. triedy Žiadosti sú vybavované a publikované v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Ak si uzávierka miestnych komunikácií vyžiada zmenu organizácie dopravy žiadosť je posúdená vdopravnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení vso súhlasom s príslušným dopravným inšpektorátom. mesto po posúdení konkrétnej žiadostí nemusí príslušné povolenie vydať. Z dôvodu zabránenia nadmerného a opakujúceho sa rozkopávania verejných priestranstiev, je potrebné realizáciu plánovaných rozkopávok najmä pri opravách, rekonštrukciách a výstavbe nových vedení inžinierských sietí časovo koordinovať, osobitne s ohľadom na plánované a pripravované opravy, rekonštrukcie, príp. výstavbu pozemných komunikácií, úpravy plôch zelene a pod. Informácie o službe

Prejsť na službu