Ústredný portál verejnej správy

Informovanie o útulkoch a karanténach pre zvieratá

Mesto Michalovce (OVM)

Popis služby

Obec zabezpečuje nepretržitý výkon vybraných činnosti veterinárnej asanácie odchyt túlavých zvierat, tzn. psov, ktoré sa bez kontroly a dozoru vlastníka alebo držiteľa pohybujú po verejných priestranstvách a ich vlastník alebo držiteľ v tomto čase nie je známy. Vlastník zvierat, držiteľ zvierat a pôvodca živočíšnych vedľajších produktov je povinný zabezpečiť odstránenie živočíšnych vedľajších produktov, ktoré vznikli v súvislosti s jeho činnosťou alebo v jeho prevádzkarni tak, aby sa zabránilo šíreniu chorôb zvierat a zoonóz a je povinný dodržiavať požiadavky uvedené v osobitnom predpise. V súvislosti s výskytom tiel uhynutých zvierat, ktorých vlastník nie je známy na mestských komunikáciách, alebo na verejnom priestranstve, je vlastník tejto nehnuteľnosti povinný postupovať podľa zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení. Ak dôjde k usmrteniu raticovej zveri alebo veľkej šelmy dopravným prostriedkom na nepoľovnej ploche a tá tvorí prekážku pre plynulosť cestnej premávky, usmrtenú zver odstráni správca komunikácie; uloženie odstránenej zveri oznámi užívateľovi najbližšieho poľovného revíru. Informácie o službe

Prejsť na službu