Ústredný portál verejnej správy

Informovanie o školských obvodoch

Mesto Michalovce (OVM)

Popis služby

Každá základná škola má svoj školský obvod. Samosprávyurčujú pre jednotlivé základné školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti všeobecne záväznými nariadeniami školské obvody za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj zriaďovateľovi základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý. Podľa školského obvodu sa zákonný zástupca dieťaťa orientuje, do ktorej základnej školy podľa trvalého bydliska patrí. Základná škola je povinná prijať dieťa pokiaľ trvalý pobyt dieťaťa je v jej školskom obvode. Informácie o službe

Prejsť na službu