Ústredný portál verejnej správy

Informovanie o sociálnych službách v obci

Mesto Michalovce (OVM)

Popis služby

Samosprávy poskytujú sociálne služby najmä svojim obyvateľom . Sociálne služby poskytujú priamo prostredníctvom svojich úradov alebo organizácií sociálnych služieb. Pôsobnosť samosprávy mesta je upravená najmä zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, zákonom č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a zákona č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. Zákon o sociálnych službách kompetenčne vymedzuje pre samospráve úlohy, ktoré je Obec povinná vykonávať. Informácie o službe

Prejsť na službu