Ústredný portál verejnej správy

Informovanie o požiarnom poriadku obce

Mesto Michalovce (OVM)

Popis služby

Ochrana pred požiarmi Dňom 1. 4. 2002 nadobudli účinnosť dva zákony predstavujúce základ novej právnej úpravy na úseku ochrany pred požiarmi: Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, Zákon NR SR č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov. Zákon 314/2001 Z. z. zveril časť výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi obciam a určil ďalšie povinnosti, ktoré musia obce plniť. Informácie o službe

Prejsť na službu