Ústredný portál verejnej správy

Informovanie o odpadovom hospodárstve

Mesto Michalovce (OVM)

Popis služby

Predmetom tejto služby je informovať obyvateľov mesta / obce a ostatnú verejnosť o nakladaní s odpadmi na území mesta / obce. Odpadové hospodárstva má svoj zákonný rámec (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov), v zmysle ktorého je mesto / obec povinné mať vypracovaný program odpadového hospodárstva. Program odpadového hospodárstva mesta obsahuje najmä: charakteristiku aktuálneho stavu odpadového hospodárstva, predpokladané množstvo vzniku komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, údaje o systéme zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov a o zabezpečovaní triedeného zberu komunálnych odpadov, ciele a opatrenia zamerané na zníženie množstva vzniknutých komunálnych odpadov a na zvýšenie podielu triedeného zberu komunálnych odpadov a ich následného zhodnotenia, opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na skládky odpadov, opatrenia na zabezpečenie informovanosti obyvateľov o triedenom zbere komunálnych odpadov z obalov a o význame značiek na obaloch, ktoré znamenajú, že obal je možné zhodnotiť, informácie o dostupnosti zariadení na spracovanie komunálnych odpadov a o tom, aké typy spracovateľských zariadení pre komunálny odpad je vhodné vybudovať, informácie o využívaní kampaní na zvyšovanie povedomia obyvateľov v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi, rozsah finančnej náročnosti programu. Informácie o službe

Prejsť na službu