Ústredný portál verejnej správy

Informovanie o materských školách

Mesto Michalovce (OVM)

Popis služby

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí, najmä v sociálno-emocionálnej, intelektuálnej a telesnej oblasti, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Do materských škôl sa prijímajú spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku, ale niektoré škôlky prijímajú deti od dvoch rokov. Dieťa môže byť do materskej školy prijaté k začiatku školského roka ale aj v priebehu školského roka. V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov s platnosťou od 1. 9. 2008 sú materské školy zaradené do sústavy škôl. Od 1. 9. 2009 materské školy zabezpečujú predprimárne vzdelanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktoré dieťa získa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o absolvovaní predprimárneho vzdelania je osvedčenie. Informácie o službe

Prejsť na službu