Ústredný portál verejnej správy

Informovanie o komunitnom pláne sociálnych služieb obce

Mesto Michalovce (OVM)

Popis služby

Obec vypracúva komunitný plán. Komunitný plán ako prostriedok a predpoklad komunitného plánovania podporuje rozvoj partnerstiev so zúčastnenými subjektmi a obyvateľmi obce. Komunitný plán je výsledkom vyjednávania medzi všetkými účastníkmi procesu komunitného plánovania. Je naplňovaný v rámci širokého partnerstva v komunite, zodpovedá miestnym podmienkam a potrebám. Komunitný plán stanoví ciele a priority rozvoja sociálnych sluţieb. Mapuje všetky verejné, súkromné aj dobrovoľné subjekty z hľadiska aktivít, ktoré smerujú k naplneniu vytýčených cieľov. Komunitný plán obsahuje systém sledovania a hodnotenia postupov a priebeţného informovania verejnosti. Informácie o službe

Prejsť na službu