Ústredný portál verejnej správy

Informovanie o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Mesto Michalovce (OVM)

Popis služby

Predmetom dane je vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta mimo vjazdu a zotrvania motorového vozidla pri činnostiach spojených s ochranou zdravia, majetku a verejného poriadku. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom motorového vozidla. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer vojsť motorovým vozidlom do historickej časti mesta a zotrvať motorovým vozidlom v historickej časti mesta správcovi dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Sadzba dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta je určená vo VZN príslušnej samosprávy o miestnych daniach, za motorové vozidlo a každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania v historickej časti mesta. Základom dane je počet dní vjazdu a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta. Informácie o službe

Prejsť na službu