Ústredný portál verejnej správy

Informovanie o dani za psa

Mesto Michalovce (OVM)

Popis služby

Predmetom dane za psa je pes chovaný právnickou alebo fyzickou osobou. Daň sa vzťahuje na psa staršieho ako 6 mesiacov, pričom základom dane je počet psov. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. Sadzba dane za psa je určená vo VZN príslušnej samosorávy o miestnych daniach za jedného psa a kalendárny rok. PREDMETOM DANE ZA PSA NIE JE pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely pes umiestnený v útulku zvierat pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. Informácie o službe

Prejsť na službu