Ústredný portál verejnej správy

Informovanie o dani za predajné automaty

Mesto Michalovce (OVM)

Popis služby

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávanú cestovné lístky verejnej dopravy. Sadzba dane za predajné automaty je určená vo VZN príslušnej samosprávy o miestnych daniach za jeden predajný automat a kalendárny rok. Základom dane je počet predajných automatov. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane. Správcom dane je obec, na ktorej území sa predajné automaty prevádzkujú. Informácie o službe

Prejsť na službu