Ústredný portál verejnej správy

Informovanie o dani za nevýherné hracie prístroje

Mesto Michalovce (OVM)

Popis služby

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Za nevýherné hracie prístroje sú považované: elektrické prístroje na počítačové hry mechanické prístroje elektronické prístroje automaty iné zariadenia na zábavné hry Od dane sú oslobodené elektronické prístroje zabezpečujúce informácie prostredníctvom internetu. Sadzba dane za nevýherné hracie prístroje je určená vo VZN príslušnej samosprávy o miestnych daniach za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane. Správcom dane je obec, na ktorej území sa nevýherné hracie prístroje prevádzkujú. Informácie o službe

Prejsť na službu