Ústredný portál verejnej správy

Sprístupnenie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám Úradom na ochranu osobných údajov SR

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Popis služby

Služba "Sprístupnenie informácií" smeruje voči úradu ako povinnej osobe, to znamená, že v prípade, ak požadujete, aby Vám úrad poskytol informácie, ktorými disponuje a ktoré nie sú vylúčené z takéhoto poskytnutia zo zákonného dôvodu je úrad povinný Vám ich sprístupniť spôsobom podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, teda aj elektronicky. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje, to znamená, že nie je potrebné, aby ste Vašu žiadosť zdôvodňovali. Túto službu môžete využiť ako fyzická, alebo právnická osoba. Informácie o službe

Prejsť na službu