Ústredný portál verejnej správy

Podávanie námietok zaujatosti kontrolovanej osoby voči členom/členovi kontrolného orgánu Úradu na ochranu osobných údajov SR

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Popis služby

Službu "Podávanie námietky..." môžete využiť v prípade, ak u Vás prebieha kontrola spracúvania OÚ zo strany úradu a Vy ste v postavení kontrolovanej osoby. Využitím tejto služby si môžete uplatniť Vaše právo kontrolovanej osoby v prípade, ak sa domnievate, že člen, alebo členovia kontrolného orgánu v rámci kontroly nedodržiavajú zásadu nezaujatosti, teda sú podľa Vás z istého dôvodu zaujatí. Je potrebné dbať na to, aby ste Vaše námietky podali v lehote do 15 dní odkedy ste sa o takýchto skutočnostiach dozvedeli. O oznámení zaujatosti člena kontrolného orgánu rozhodne úrad v lehote do 10 pracovných dní. Informácie o službe

Prejsť na službu