Ústredný portál verejnej správy

Oznámenie certifikačného subjektu Úradu na ochranu osobných údajov SR pred vydaním alebo obnovením certifikátu

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Popis služby

Služba umožňuje certifikačnému subjektu splniť si oznamovaciu povinnosť voči Úradu na ochranu osobných údajov SR pred vydaním certifikátu alebo obnovením certifikátu jeho žiadateľovi. Na základe splnenia si tejto oznamovacej povinnosti Úrad na ochranu osobných údajov SR v rámci konania povolí alebo nepovolí certifikačnému subjektu vydanie alebo obnovu certifikátu, o čom vydá rozhodnutie. Elektronické podanie je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom a zároveň pri podaní je potrebné sa autentifikovať. Informácie o službe

Prejsť na službu