Ústredný portál verejnej správy

Podávanie návrhu na povolenie výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje podať návrh na povolenie výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá. Výnimku povoľuje typový schvaľovací orgán, ktorým je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, štátny dopravný úrad. Výnimku je možné povoliť jedine z technických požiadaviek pre vozidlá za predpokladu, že sa tým neohrozí bezpečnosť, životné prostredie alebo verejné zdravie okrem podmienok ustanovených pre brzdy, znečisťujúce látky vo výfukových plynoch, emisie zvuku, elektromagnetickú kompatibilitu, zmenu farby svetla osvetlenia a svetelnej signalizácie vozidiel. Informácie o službe

Prejsť na službu