Ústredný portál verejnej správy

Hlásenie pobytu cudzincov - Zápis do knihy ubytovaných

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba realizuje hlásenie pobytu cudzincov - zápis do knihy ubytovaných v zmysle ohlasovacej povinnosti a je ju možné vykonať dvoma spôsobmi: manuálnym vyplnením elektronického formulára, alebo importom z elektronickej knihy ubytovaných. Manuálne vyplnenie elektronického formulára umožňuje oprávnenej osobe jednotlivo zapísať cudzincov na krátkodobý pobyt priamo z príslušného ubytovacieho zariadenia. Import z elektronickej knihy ubytovaných umožňuje oprávnenej osobe hromadné zapísanie cudzincov importom zo súboru v XML formáte. Na použitie služby je potrebné eID a služba vyžaduje KEP. Službu môžu realizovať elektronicky len registrovaní ubytovatelia. POZNÁMKA – povinnosť ubytovateľa zabezpečiť vyplnenie úradného tlačiva o hlásení pobytu cudzinca, uschovať ich po dobu dvoch rokov a na požiadanie predložiť originály na kontrolu policajnému útvaru zostáva zachovaná. Informácie o službe

Prejsť na službu