Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie sledovania zmien na listoch vlastníctva v katastri nehnuteľností

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožní aktiváciu alebo deaktiváciu automatického sledovania zmien nehnuteľností a právnych vzťahoch k nim a následnú notifikáciu. Služba sledovania zmien umožní sledovanie listov vlastníctva v jednotlivých častiach listu vlastníctva a umožní nadefinovať pre príslušný list vlastníctva sledovanie zmien na liste vlastníctva a následné zasielanie notifikácie o týchto zmenách. Služba je prístupná prihláseným používateľom pomocou eID karty (občianskym preukazom s čipom) a je bezodplatná len pre sledovanie zmien nehnuteľností a právnych vzťahov vo vlastníckom vzťahu prihláseného používateľa. Informácie o službe

Prejsť na službu