Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie informácie o elektronickom dokumente v elektronickom registratúrnom stredisku katastra nehnuteľností

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Poskytovanie informácii o elektronickom dokumente na základe požiadavky vyhľadania elektronického dokumentu bez obsahu a na základe ľubovoľných metaúdajov elektronického dokumentu. Služba je prístupná oprávneným používateľom pomocou prideleného konta a je bezodplatná. Služba vyžaduje podpísanie žiadosti kvalifikovaným elektronickým podpisom. Informácie o službe

Prejsť na službu