Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie elektronického dokumentu z elektronického registratúrneho strediska katastra nehnuteľností

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje poskytovanie elektronických dokumentov katastrálneho operátu popísaných metaúdajmi a iných dokumentov na základe požiadaviek. Ide najmä o nasledovné elektronické dokumenty: - originál listu vlastníctva, - pozemno-knižná vložka, - dokument bývalého pozemkového katastra, - pozemno-knižná mapa, - mapa určeného operátu, - listina potvrdzujúca právo k nehnuteľnosti alebo iná listina, - iné všeobecné dokumenty. Služba je prístupná prihláseným používateľom pomocou eID karty (občianskym preukazom s čipom) a je spoplatnená. Služba vyžaduje podpísanie žiadosti kvalifikovaným elektronickým podpisom. Informácie o službe

Prejsť na službu