Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie sumárnych údajov z katastra nehnuteľností o pôdnom fonde

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba slúži na poskytovanie informácií o sumárnych údajoch z katastra nehnuteľností o pôdnom fonde. Služba poskytuje údaje o úhrnných hodnotách druhov pozemkov, štatistické údaje a štatistické ročenky. Služba je prístupná aj neprihláseným používateľom a je bezodplatná. Informácie o službe

Prejsť na službu