Ústredný portál verejnej správy

Podávanie ohlásenia o spracovaní starých vozidiel a ich častí

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje podanie ohlásenia o spracovaní starých vozidiel a ich častí. Ohlásenie podávajú spracovatelia starých vozidiel. Evidenciu o spracovaní starých vozidiel tvorí: a) údaje o odobratých látkach, materiáloch a častiach starých vozidiel podľa druhu, množstva a spôsobu ich využitia, b) údaje o množstve odobratých použitých batérií a akumulátorov, ich členenie podľa § 42 ods. 3 zákona a názov spracovateľa použitých batérií a akumulátorov, ktorému ich odovzdal, c) údaje o častiach a súčiastkach, ktoré sa použijú na opätovné použitie; vzor tlačiva je uvedený v prílohe č. 23 (spôsob vypĺňania tlačiva), d) potvrdenia o prevzatí starého vozidla na spracovanie. Ohlásenie sa podáva raz ročne za celý kalendárny rok. Ohlásenie sa podáva do 31. marca nasledujúceho roka Nevyhnuté podmienky pre podanie ohlásenia - Pri registrácii je Vaša osoba uvedená ako kontaktná osoba spracovateľa starých vozidiel. Informácie o službe

Prejsť na službu