Ústredný portál verejnej správy

Zápis do registra výrobcov vyhradeného výrobku

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje registráciu výrobcu vyhradeného výrobku do registra výrobcov vyhradeného výrobku, ktorý vedie Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Vyhradený výrobok je výrobok patriaci do skupiny výrobkov upravenej v zákone o odpadoch, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu. Podľa rozdelenia výrobkov do skupín sa výrobcom vyhradeného výrobku rozumie výrobca elektrozariadení, výrobca batérií a akumulátorov, výrobca obalov, výrobca vozidiel, výrobca pneumatík, výrobca neobalového výrobku. Pre každú skupinu vyhradeného výrobku je výrobca povinný podať samostatnú žiadosť o zápis do registra výrobcov vyhradeného výrobku. Žiadosť o zápis do registra výrobcov vyhradeného výrobku môže podať priamo výrobca vyhradeného výrobku alebo organizácia zodpovednosti výrobcov, s ktorou má výrobca uzatvorenú zmluvu o plnení vyhradených povinností. Za výrobcu batérií a akumulátorov môže požiadať o zápis do registra výrobcov vyhradeného výrobku aj tretia osoba, s ktorou má tento výrobca uzatvorenú zmluvu o plnení vyhradených povinností. Úspešnou registráciou si výrobca vyhradeného výrobku (ako povinná osoba) splní svoju zákonnú povinnosť registrácie. Pre podanie žiadosti o zápis do registra výrobcov vyhradeného výrobku je potrebné mať zriadené: EID (elektronický občiansky preukaz), KEP (kvalifikovaný elektronický podpis) a právo zastupovať organizáciu výrobcu vo veciach registrácie. Registrácia prebieha cez registračný formulár umiestnený na stránke www.slovensko.sk. Po úspešnom spracovaní žiadosti o zápis do registra výrobcov vyhradeného výrobku bude výrobca zapísaný do registra, ktorého obsah je dostupný na portáli www.isoh.gov.sk v sekcii Registre. Informácie o službe

Prejsť na službu