Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadostí a podaní v oblasti ochrany hospodárskej súťaže na Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

Protimonopolný úrad SR, Bratislava

Popis služby

Služba umožňuje podnikateľom alebo akýmkoľvek fyzickým, či právnickým osobám podať elektronické podanie – predovšetkým podnet na prešetrenie možného porušovania zákona na ochranu hospodárskej súťaže, predloženie vyžiadaných podkladov a informácií, predloženie rozkladu, žiadosti o stanovisko podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže, atď. Informácie o službe

Prejsť na službu