Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadostí o informácie Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky v oblasti štátnej pomoci / minimálnej pomoci

Protimonopolný úrad SR, Bratislava

Popis služby

Služba umožňuje občanom alebo iným dotknutým osobám elektronické podanie žiadosti o informácie v oblasti štátnej pomoci / minimálnej pomoci Protimonopolnému úrad Slovenskej republiky podľa zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci). Informácie o službe

Prejsť na službu