Ústredný portál verejnej správy

Podávanie sťažností Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky

Protimonopolný úrad SR, Bratislava

Popis služby

Služba umožňuje fyzickým alebo právnickým osobám elektronické podávanie podaní-sťažností, podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, za účelom domáhania sa ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa táto osoba domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou Protimonopolného úradu Slovenskej republiky alebo prostredníctvom ktorých poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti Protimonopolného úradu Slovenskej republiky. Informácie o službe

Prejsť na službu