Ústredný portál verejnej správy

Oznámenie o odmietnutí pitvy - zákonný zástupca

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Popis služby

Služba umožňuje odoslať Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou oznámenie o odmietnutí pitvy podľa § 48 ods. 4 zákona č.581/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Služba je určená pre zákonných zástupcov fyzických osôb. Povinnosťou zákonného zástupcom fyzickej osoby, ktorú súd rozhodnutím pozbavil spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony súd rozhodnutím obmedzil, je priložiť kópiu rozhodnutia súdu. Odmietnutie pitvy musí obsahovať údaje, ktoré umožnia jednoznačne určiť osobu, ktorá pitvu odmietla, vlastnoručný podpis osoby, ktorá pitvu odmietla a dátum vyhotovenia. Odmietnutie pitvy musí byť doručené úradu, ktorý ho eviduje a uchováva 10 rokov odo dňa úmrtia osoby. Úrad vedie zoznam osôb, ktoré počas života odmietli pitvu. Podpis nie je potrebné notársky overiť. Úrad po doručení formuláru "Oznámenie o odmietnutí pitvy" zasiela potvrdenie o jeho zaevidovaní. Informácie o službe

Prejsť na službu