Ústredný portál verejnej správy

Podávanie sťažnosti

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Popis služby

Služba umožňuje žiadateľovi podať sťažnosť za účelom domáhania sa ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou úradu. Prostredníctvom sťažnosti sťažovateľ poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti úradu. Podnet občana, ktorým žiada úrad o vykonanie dohľadu, nie je sťažnosťou podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Informácie o službe

Prejsť na službu