Ústredný portál verejnej správy

Podávanie rozkladu proti rozhodnutiu Úradu pre verejné obstarávanie vydanému v správnom konaní