Ústredný portál verejnej správy

Podávanie návrhu na vyhotovenie referencie/odstránenie chýb v referencii alebo úpravu referencie vo verejnom obstarávaní

Úrad pre verejné obstarávanie

Popis služby

Služba umožňuje podnikateľovi podať návrh Rade úradu na vyhotovenie referencie, ak ju verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nevyhotovil v lehote ustanovenej týmto zákonom. Služba tiež umožňuje podať návrh Rade úradu na odstránenie chýb v referencii alebo návrh na úpravu referencie vyhotovenej verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom. Je vypublikovaná na ÚPVS a sprístupnená po registrácii používateľa na portáli UVO aj autentifikáciou s eID kartou. Služba zabezpečí začatie konania Rady úradu o týchto návrhoch dodávateľa. Informácie o službe

Prejsť na službu