Ústredný portál verejnej správy

Podávanie podnetu na začatie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného vo verejnom obstarávaní