Ústredný portál verejnej správy

Podávanie podnetu na začatie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného vo verejnom obstarávaní

Úrad pre verejné obstarávanie

Popis služby

Oblasťou služby je Dohľad nad verejným obstarávaním, časť kontrola verejného obstarávania. Služba umožňuje podať podnet na začatie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred a po uzavretí zmluvy, ako aj po zrušení postupu zadávania zákazky. Pred uzavretím zmluvy sa konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného začína buď z vlastného podnetu úradu, na základe podnetu kontrolovaného na výkon kontroly ním zadávanej zákazky alebo koncesie, na základe podnetu úradu vlády, alebo riadiaceho orgánu, alebo na základe námietok. Po uzavretí zmluvy a po zrušení postupu zadávania zákazky sa konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného začína z vlastného podnetu úradu, na základe podnetu osoby, ktorá nebola oprávnená podať námietky alebo na základe podnetu orgánu štátnej správy, ktorý osvedčí právny záujem v danej veci, ak boli kontrolovanému poskytnuté finančné prostriedky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb z Európskej únie. Službou sa podnet podáva úradu, nie kontrolovanému. Je vypublikovaná na ÚPVS a sprístupnená po registrácii používateľa na portáli UVO aj autentifikáciou s eID kartou. Informácie o službe

Prejsť na službu