Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o vydanie rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva v oblasti radiačnej ochrany

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre

Popis služby

Koncová služba prostredníctvom formulára zabezpečuje možnosť podania žiadosti o vydanie rozhodnutia v oblasti radiačnej ochrany v zmysle §13 ( Posudková činnosť ), odsek 5 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene zákonov. Informácie o službe

Prejsť na službu