Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o zmenu/zmeny v registrácii humánneho lieku/liekov

Štátny Ústav pre kontrolu liečiv

Popis služby

Služba umožní podať Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv žiadosť o zmenu/zmeny v registrácii humánneho lieku/liekov v zmysle § 55 ods. 1, druhá veta zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých ustanovení v platnom znení v nadväznosti na Nariadenie Komisie (ES) č. 1234/2008 o preskúmaní zmien podmienok v povolení na uvedenie humánnych liekov a veterinárnych liekov na trh. Žiadosti je možné podávať prostredníctvom formulára dostupného na web stránke ŠÚKL v listinnej podobe, ako aj plne elektronicky prostredníctvom formulára zverejneného na Ústrednom portáli verejnej správy (slovensko.sk). Pre elektronické podanie na slovensko.sk je nevyhnutné použiť eID (elektroninký občiansky preukaz) a KEP (Kvalifikovaný Elektronický Podpis). Informácie o službe

Prejsť na službu