Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o vydanie záväzného stanoviska orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva