Ústredný portál verejnej správy

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Popis služby

Služba umožňuje podať podanie o protispoločenskej činnosti elektronickými prostriedkami, písomne alebo ústnym spôsobom do zápisnice v súlade s § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zodpovednou osobou úradu oprávnenou na preverovanie podnetov je riaditeľ odboru vnútornej kontroly. Informácie o službe

Prejsť na službu