Ústredný portál verejnej správy

Podanie odhlásenia za inú osobu z prechodného pobytu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Ak prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan môže hlásiť túto skutočnosť ohlasovni v mieste prechodného pobytu prostredníctvom splnomocneného zástupcu.Odhlásiť z prechodného pobytu na území SR inú osobu, ak prechodný pobyt inej osoby skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, môže občan elektronicky v týchto prípadoch: Občan koná za inú osobu na základe elektronického splnomocnenia z Centrálnej evidencie splnomocnení. Pri elektronickom spôsobe odhlásenia inej osoby z prechodného pobytu na území SR je občan - splnomocnenec povinný: Vyplniť elektronický odhlasovací formulár z prechodného pobytu a uviesť v ňom údaje o adrese a osobe, na ktorú má elektronické splnomocnenie. Podpísať elektronický odhlasovací formulár kvalifikovaným elektronickým podpisom. Informácie o službe

Prejsť na službu