Ústredný portál verejnej správy

Podanie prihlásenia inej osoby na prechodný pobyt

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Prihlásiť na prechodný pobyt inú osobu môže občan elektronicky v týchto prípadoch: Občan koná za inú osobu na základe elektronického splnomocnenia z Centrálnej evidencii splnomocnení a nad nehnuteľnosťou, ktorej je iná osoba vlastníkom alebo spoluvlastníkom Pri elektronickom spôsobe prihlásenia inej osoby na prechodný pobyt na území SR je občan - splnomocnenec povinný: Vyplniť elektronický prihlasovací formulár na prechodný pobyt a uviesť v ňom údaje o adrese a osobe, na ktorú má elektronické splnomocnenie. Podpísať elektronický prihlasovací formulár kvalifikovaným elektronickým podpisom. Informácie o službe

Prejsť na službu