Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o zrušenie registrácie autoškoly

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Prostredníctvom tejto služby môžu, prevadzkovatelia autoškoly podať žiadosť o zrušenie registrácie príslušnej autoškoly. Okresný úrad v sídle kraja zruší registráciu autoškoly, ak o to požiada prevádzkovateľ autoškoly alebo ak došlo k zániku živnostenského oprávnenia. Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať. Informácie o službe

Prejsť na službu