Ústredný portál verejnej správy

Uplatňovanie práv dotknutej osoby voči Úradu na ochranu osobných údajov SR

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Popis služby

Služba umožňuje dotknutej osobe podávať žiadosť o uplatnenie si práv dotknutej osoby len voči Úradu v postavení prevádzkovateľa: • právo na prístup k osobným údajom, • právo na opravu osobných údajov, • právo na výmaz osobných údajov, • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, • právo na prenosnosť osobných údajov, • právo namietať spracúvanie osobných údajov, a splnenie oznamovacej povinnosti Úradu v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov. Informácie o službe

Prejsť na službu