Ústredný portál verejnej správy

Podania na RO OP TP v rámci ITMS2014+

Úrad vlády Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje žiadateľovi / prijímateľovi realizovať celý proces elektronického predkladania dokladov na RO OP TP automatizovane. Umožňuje predkladanie elektronických formulárov priamo z prostredia ITMS2014+, bez nutnosti jeho opustenia a prihlasovania sa žiadateľa / prijímateľa do svojej elektronickej schránky. Jedná sa o službu, ktorá je technicky zabezpečovaná prostredníctvom generickej služby ITMS2014+ a v rámci integrácie ITMS2014+ na ÚPVS. Informácie o službe

Prejsť na službu